EST RUS ENG FIN
EST RUS ENG FIN

Lasteaed

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba.
Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

PILTE lasteaia ruumidest ja õuealast näeb pildigaleriis.

VÄIKESEST PÄIKESEST JA LASTEAIA ALGUSEST
Lasteklubi Väike Päike alustas tegevust 2003. aastal beebide ja väikelaste huviklubina Tallinnas, Laagris. Tänaseks oleme kasvanud omanäoliseks ja lapsekeskseks organisatsiooniks, mis pakub alusharidust ning mitmekülgset ja arendavat huvitegevust lastele vanuses 1,5-7 eluaastat.

Loe edasi

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED on Väike Päike Lasteklubi meeskonna poolt 2016. aasta sügisel loodud uus lapsekeskne koolieelne lasteasutus Tartus Tiigi tänaval. Lasteaed on kolme-rühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja kahel korrusel. Lasteaial on oma õueala, mis on jaotatud kaheks: muru- ja liivaalaks. Liivaalale on paigaldatud vahva ronimislinnak. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED MISSIOON
Koostöös motiveeritud meeskonnaga toetada lapsevanemat lapse individuaalsel arengul läbi mängulise, sõbraliku, turvalise, kaasaegse ja jõukohase arengukeskonna.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED VISIOON
Tartu Väike Päike Lasteaed, kui kvaliteetset alusharidust võimaldav eralasteasutus, on kindel koostööpartner lapsevanemale, inspireeriv meeskonnale ja turvaline igakülgset arengut toetav lapsele.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAED 2018/2019 TEGEVUSKAVA
2018/2019 õppeaasta teema on: Katsetan ja loon!
2018/2019 õppeaasta fookuses on: Protsessi väärtustamine.

Uus suund: projektiõppe elementide kasutamine õppe- ja kasvatustöös.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2018/2019 õppeaastal on:

  1. Laps algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu.
  2. Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi.
  3. Laps saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest lasteaia keskkonnas.
  4. Laps on aktiivne katsetaja ja looja.
  5. Laps on õppijana aktiivne tegutseja – kogeb ja tunnetab maailma kõigi oma meeltega.
  6. Lapsed on õppimise käigus aktiivsed suhtlejad nii rühmapersonaliga kui omavahel – arenevad sotsiaalsed oskused.
  7. Lapsevanem on kaasatud lasteaia igapäevaellu läbi erinevate ühisürituste.

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel lähtutakse 2018/2019 õppeaastal põhimõttest „Katsetan ja loon“, laps kaasatakse erinevatesse protsessidesse aktiivse tegutsejana. Väärtustatakse protsessi käigus erinevaid etappe – ka tagasilööke. Oluline on pakkuda lapsele isetegemise kogemust, seda praktiseeritakse kõikides tegevustes vastavalt laste vanusele. Õppe ja kasvatustegevuse aluseks on lapsest lähtuv kasvatus, kus keskmes on laps kui aktiivne õppija ning tema igakülgne ja terviklik areng. Tegevuste läbiviimisel kasutatakse projektiõppe elemente, integreerides erinevaid tegevuste valdkondi. Laste vanusest lähtuvalt planeeritakse rühmade tegevuskavadesse õppekäike ja muid tegevusi ka väljaspool lasteasutust.

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS
Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS
Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA
Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

TARTU VÄIKE PÄIKE LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

  • Õppekava PDF fail allalaadimiseks SIIN.
  • Arengukava PDF fail allalaadimiseks SIIN.
  • Kodukord PDF fail allalaadimiseks SIIN.

LOGOPEEDI ja PSÜHHOLOOGI teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.

Väikese Päikese pere
Raigi Tameri
Lasteaia ja lastehoiu juhataja
Tiina Ruus-Ruusa
Õppejuht
Piret Saar
Õpetaja
Kaili Olgo
Õpetaja/robootika juhendaja
Merike Milius
Abiõpetaja
Diana Teider
Abiõpetaja
Tiiu Naudi
Abiõpetaja
Krista Nigol
Abiõpetaja
Katy Männiste
Abiõpetaja
Maimu Kolossova
Abiõpetaja
Ketlin Klaaser
Abiõpetaja
Mailis Järveots
Muusikaõpetaja
Heli Põder
Liikumisõpetaja
Elen Soe
Logopeed